Boomwaardetaxaties & schadetaxaties

naamloosWanneer een lantaarnpaal bij een aanrijding of bij werkzaamheden beschadigd raakt, is het verhalen van de financiële schade op de veroorzaker vanzelfsprekend. Wanneer het geen lantaarnpaal maar een boom betreft lijkt dit vaak ineens minder vanzelfsprekend.

Echter, met het aanplanten en jarenlang beheren van bomen zijn voor boombeheerders grote kosten gemoeid. Wanneer deze bomen door derden beschadigd worden kan de eigenaar/boombeheerder van de boom de financiële schade verhalen op de veroorzaker. Dit gebeurt vaak bij aanrijdingen waarbij bomen (ernstig) worden beschadigd maar ook bij bijvoorbeeld graafwerkzaamheden waarbij grote wortelschade is opgetreden of wanneer de kroon tijdens een bouwproject door ondeskundige snoei zwaar beschadigd wordt.

Schadetaxaties

Voor het verhalen van de financiële schade bij de veroorzaker, kan BoomOntzorging.com de gevolgen van de beschadiging vanuit boomtechnisch oogpunt beoordelen en een taxatierapport opstellen. Daarin worden de omvang en de gevolgen van de beschadiging voor het voortbestaan van de boom uiteen gezet en wordt de financiële waardevermindering van de boom ten gevolge van de beschadiging berekend. Indien een boom als gevolg van de beschadiging (aanrijding, wortelschade, etc.) niet meer te handhaven is, wordt de boomwaarde geheel afgeschreven. Daarnaast kunnen ook eventuele kosten voor het verwijderen van de beschadigde boom, administratie-, expertise- en taxatiekosten aan het schadebedrag worden toegevoegd.

Boomwaardetaxaties

Naast schadetaxaties kan BoomOntzorging.com ook boomwaardetaxaties uitvoeren. Daarbij wordt de huidige monetaire waarde van een boom vastgesteld. Dit kan van nut zijn bij bouw-/aanlegprojecten nabij waardevolle bomen, waarbij voorafgaand aan het project de monetaire waarde van de boom/bomen wordt vastgesteld en als schadebedrag wordt gesteld indien de boom door de aannemer onherstelbaar wordt beschadigd. Ook kan het vaststellen van de monetaire waarde van bomen van belang zijn bij interne compensatieregelingen bij gemeenten wanneer de monetaire waarde van te kappen bomen in een groen-/bomenfonds moet worden teruggestort.

Onze bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) geregistreerde boomtaxateur kan als onafhankelijke partij de monetaire waarde van uw bomen bepalen en de door derden veroorzaakte schade aan uw boom/bomen taxeren. De basis daarvoor zijn de algemeen geldende Richtlijnen NVTB, versie 2013. Door toepassing van deze standaard en door lidmaatschap bij de NVTB zal de boomwaarde-/schadetaxatie ook vanuit juridisch en verzekeringtechnisch oogpunt voldoende draagvlak hebben.