Privacyverklaring

BoomOntzorging.com, gevestigd aan Kerkstraat 7, 6674 AS Herveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

BoomOntzorging.com
Kerkstraat 7
6674 AS Herveld
Tel. 06-15699852 / 06-23290014 E-mail: info@boomontzorging.com Website: www.boomontzorging.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

BoomOntzorging.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:  Voor- en achternaam
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BoomOntzorging.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het toesturen van offertes en het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

  voeren

 • Om de overeengekomen werkzaamheden bij u uit te voeren

  Geautomatiseerde besluitvorming

  BoomOntzorging.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BoomOntzorging.com) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  BoomOntzorging.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Categorie

  Bewaartermijn

  Reden

  Naam-, adres-, e-mail- en telefoongegevens klanten

  10 jaar

  Herhaalde opdrachten voor boomonderhoud/-advies zijn mogelijk na een aantal jaar. Tien jaar na de laatste opdracht zullen uw naam-, adres-, e-mail- en telefoongegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

  Sollicitatiebrieven en CV’s

  1 jaar

  Na het toesturen van een sollicitatiebrief en/of CV zullen wij die maximaal één jaar bewaren indien het niet tot een arbeidsovereenkomst, stage of leerlingplek heeft geleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

BoomOntzorging.com verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BoomOntzorging.com gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BoomOntzorging.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@boomontzorging.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BoomOntzorging.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BoomOntzorging.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@boomontzorging.com.

Download deze privacyverklaring