Vanaf 2013 heeft een groep bewoners van de bosrijke wijk Wageningen-Hoog bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Gemeente Wageningen voor het kappen van een groot aantal bomen in gemeentelijke groenstroken in die wijk. De gemeentelijke groenstroken die de staten van de wijk flankeren en een buffer vormen tussen de weg en de achterliggende percelen, dienen om het boskarakter van de wijk te waarborgen en zijn als zodanig beschermd in het bestemmingsplan. Om de boombeschermende bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening te omzeilen heeft Gemeente Wageningen een bomenbeheerplan opgesteld waardoor zij voor de te kappen bomen geen kapvergunning meer aan zou hoeven vragen. Dit bomenbeheerplan was echter van dermate slecht onderbouwd en dermate strijdig met de eigen gemeentelijke regelgeving dat een werkgroep van bezorgde buurtbewoners dit bomenbeheerplan bij de rechter heeft aangevochten. BoomOntzorging.com heeft de werkgroep hierbij met boomtechnisch en bosbouwtechnisch advies bijgestaan. Daarbij is o.a. een evaluatie van het aangevochten bomenbeheerplan uitgevoerd en is getoetst of de gemeentelijke plannen voor de kap van het grote aantal bomen daadwerkelijk de voorgespiegelde positieve effecten zouden opleveren. De langslepende juridische procedure is uiteindelijk middels een Hoger Beroep van de bewonersgroep bij de Raad van State terecht gekomen. In haar uitspraak van 17 februari 2016 heeft de Raad van State de bewonersgroep in het gelijk gesteld en heeft in haar oordeel de rapporten van BoomOntzorging.com zwaar mee laten wegen. Door deze uitspraak is Gemeente Wageningen (voorlopig) belemmerd in het uitvoeren van haar halsstarrige en slecht gemotiveerde verlangen de bomen in de groenstroken van Wageningen-Hoog te kappen. De uitspraak van de Raad van State van 17 februari 2016 is na te lezen via de volgende link: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2016:403