BoomOntzorging.com heeft in september 2019 in opdracht van de afdeling Groen van de Gemeente Schiedam een jaarlijkse visuele boomveiligheidsinspectie (BVC) uitgevoerd bij 52 bomen. De beoordeelde bomen komen voort uit een eerdere BVC die door een andere partij is uitgevoerd. Daarbij zijn een groot aantal bomen aangemerkt voor nader onderzoek en bij een aantal bomen was het beheeradvies niet eenduidig of tegenstrijdig. Daarom is een selectie van de bomen die eerder een advies voor nader onderzoek hebben gekregen of waarbij het beheeradvies niet eenduidig was, als second opinion nogmaals visueel beoordeeld. Deze 52 bomen staan verspreid over diverse locaties.

De gehanteerde toetsingscriteria voor de beoordeling van de boomveiligheid zijn gebaseerd op de gangbare VTA- (Visual Tree Assesment) en IBA- (Integrierte Baumanalyse) methodieken voor visuele boomveiligheidscontroles. Daarbij zijn de kroon, stam en stamvoet van de bomen vanaf de grond visueel geïnspecteerd op zichtbare symptomen van pathologische of structurele verzwakkingen die de boomveiligheid kunnen doen verminderen en waardoor er een verhoogd risico op stambreuk, windworp of uitbrekende boomdelen kan ontstaan.