De Gemeente Zevenaar heeft BoomOntzorging.com benaderd omdat een monumentale Oosterse plataan naast het nieuwe gemeentehuis sterk in conditie was achteruit gegaan. Bij de eerste beoordeling bleek dat de boom binnen de invloedssfeer van een bouwproject stond en dat de conditie van de boom slecht was. Binnen de kroonprojectie hadden diverse werkzaamheden plaatsgevonden waaronder het graven van diverse sleuven t.b.v. de aanleg van kabels en leidingen.

Bij de eerste beoordeling zijn, diverse proefsleuven gegraven om de opbouw van de groeiplaats en de aanwezigheid van beworteling te beoordelen, doordat er bij geen enkele proefsleuf de aanwezigheid van stabiliteitswortels naar voren kwam en de bovenste 60 cm uit opgebrachte grond bestond ontstond er twijfel over de stabiliteit van de boom. Op basis van deze waarnemingen is er een stabiliteitsonderzoek uitgevoerd waarbij onze trekproefopstelling (Picus Treeqinetic) is gebruikt om de stabiliteit van de boom te beoordelen. Uit de gegevens van deze trekproef kwam naar voren dat de boom verminderd stabiel was.

Samen met de Gemeente is er gekeken welke maatregelen er genomen konden worden om de boom toch voldoende stabiliteit te geven en de conditie in de toekomst te verbeteren. Op korte termijn is de boom rond sterk ingenomen en is de groeiplaats verbeterd middels de methode “ploffen” waarbij naast het losbreken van de bodemlagen ook structuurverbeteraars en voedingsstoffen zijn toegediend.

Om de langere termijn zal moeten worden gekeken in hoeverre de boom geageerd op deze ingrepen. Mocht dit positief zijn dan kan de groeiplaats verder geoptimaliseerd worden.