Juni 2014

In opdracht van Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com een bewortelingsonderzoek uitgevoerd bij de aanleg van de N421, de nieuwe verbindingsweg tussen Houten en de A12. Langs een kruisende weg met een oude rij iepen in beheer van Gemeente Bunnik, was een nieuwe watergang gegraven waarbij boomwortels werden blootgelegd. Omdat het onduidelijk was of deze boomwortels tot de rij iepen behoorde of een restant van een gerooide haag waren heeft BoomOntzorging.com met behulp van de Air-Spade proefsleuven gegraven om de herkomst van de boomwortels vast te stellen.

 

Mei 2014

In opdracht van Gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com circa 20 monumentale platanen in de binnenstad van Leiden onderzocht of aantasting van kroondelen door de Massaria-schimmel. Daarbij is een uitbreiding van de aantasting waargenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Alle bomen waren nu aangetast en hadden meerdere aangetaste takken waarbij in een aantal bomen zware takken (> 10 cm dikte) waren aangetast die in 2013 nog gezond waren.

 

April 2014

Met behulp van de Air-Spade heeft firma BoomOntzorging.com Boomtechnisch adviesbureau Duifhuizen geassisteerd bij een bewortelingsonderzoek in Huizen waar de riolering in een woonwijk vervangen moest worden. Door onder hoge luchtdruk de boomwortels in proefsleuven bloot te leggen, kon beoordeeld worden welke mogelijke problemen de beworteling van de bomen zou kunnen veroorzaken bij aanleg van het riool.

Maart 2014

Bij de reconstructie van de N225 bij de Grebbeberg in Gemeente Rhenen is BoomOntzorging.com in opdracht van Provincie Utrecht opgetreden als bomenwacht bij de werkzaamheden rondom een monumentale zomereik. Reeds in 2013 had BoomOntzorging.com een boomeffectanalyse (BEA) bij de boom uitgevoerd om randvoorwaarden en een advies te formuleren voor het duurzame behoud van de boom na reconstructie van het dwarsprofiel van de weg. Tijdens de werkzaamheden als bomenwacht zijn vooral het verwijderen van de oude klinkerbestrating, graafwerkzaamheden, de aanleg van het nieuwe fietspad, herbestrating en boombeschermende voorzieningen nauwlettend gevolgd.

 

Maart 2014

Voor boomtechnisch adviesbureau Duifhuizen heeft BoomOntzorging.com met behulp van de Air-spade geassisteerd bij de uitvoering van een bewortelingsonderzoek in Den Bosch. Zoals op de afbeeldingen te zien is kan met de Air-spade de boomwortels worden blootgelegd zonder dat hierbij graafschade optreed. Door het blootleggen van de beworteling kan er een goed onderbouwd advies worden geformuleerd over de te treffen maatregelen bij de bouw en aanleg.

[nggallery id=46]

 

Maart 2014

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com in samenwerking met Equisport Projects een rode beuk aangeplant in de middenberm van de N237. Om de boom van goede grond te voorzien is 25m3 bomengrond toegevoegd. De vrijgekomen grond is verdeeld over de berm en opnieuw ingezaaid. Ook de nazorg bij deze boom zal BoomOntzorging.com op zich nemen. [nggallery id=45]

 

Februari 2014

Sinds begin 2012 voorziet BoomOntzorging.com in opdracht van Rijkswaterstaat-Limburg in de technische begeleiding van de revitalisering van de jonge laanboombeplantingen langs de A73-Zuid (tussen Venlo en de aansluiting met de A2). BoomOntzorging.com heeft daarbij zowel een toezichthoudende als een adviserende rol, waarbij de naleving van de contractuele verplichtingen door het groenbedrijf dat de werkzaamheden uitvoert wordt gecontroleerd. Ook in plantseizoen 2013/2014 houdt BoomOntzorging.com toezicht op de werkzaamheden en rapporteert en adviseert naar Rijkswaterstaat wanneer er werkzaamheden onjuist worden uitgevoerd of wanneer er zaken anders verlopen dan voorzien.

 

Februari 2014

BoomOntzorging.com is in opdracht van Gemeente Arnhem ingezet als bomenwacht bij de herinrichting van de parkeerterreinen rondom winkelcentrum De Drieslag in Arnhem-Zuid. Naast een controlerende en adviserende functie tijdens de herinrichtingswerkzaamheden nabij bestaande bomen heeft BoomOntzorging.com geassisteerd bij gronduitwisseling bij zes te behouden grote platanen op het parkeerterrein. In samenwerking met de civiele aannemer (Dusseldorp B.V.) is het schrale zand rondom de bomen afgegraven en is met behulp van de Air-spade de grond tussen de boomwortels en onder de wortelkluit verwijderd, zonder dat daarbij graafschade aan de boomwortels is opgetreden. Daaropvolgend is er bij iedere boom een ondergronds beluchtingssysteem aangebracht en is de vrijgegraven ruimte opgevuld met bomenzand.

 

Februari 2014

In opdracht van Vitens heeft BoomOntzorging.com enkele bomen verplant in de binnenstad van Arnhem. Deze bomen zullen na uitvoering van werkzaamheden aan het waterleidingnetwerk weer teruggeplaatst gaan worden op hun oorspronkelijke locatie. Naast het verplanten van de bomen verzorgd BoomOntzorging.com ook de nazorg bij deze bomen. [nggallery id=44]

 

Februari 2014

Voor Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com de afgelopen maanden ca. 1.000 vormbomen gesnoeid. Hieronder vallen onder andere knotwilgen, gekandelaberde platanen en bolbomen. Het vrijkomende takhout is door Gemeente Arnhem zelf afgevoerd naar de groenrecycling waar het uiteindelijk als biomassa zal fungeren.

 

Januari 2014

Van januari t/m maart 2014 heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Gemeente Arnhem boomtechnisch onderzoek verricht bij 280 risicobomen. Deze bomen kwamen voort uit de in najaar 2013 uitgevoerde boomveiligheidscontrole (VTA). Bij het nader onderzoek is de 22 meter hoge auto-hoogwerker van BoomOntzorging.com ingezet voor de inspectie van holten, scheuren en andere verzwakkingen op hoogte. Ook is de Picus3-geluidstomograaf ingezet bij bomen met holten en omvangrijke aantastingen door houtparasitaire schimmels. Uit het onderzoek bleek dat tijdens de VTA onnodig veel bomen voor nader onderzoek waren aangemerkt.

 

Januari 2014

Voor de gemeente Overbetuwe heeft BoomOntzorging.com het onderhoud bij ca. 1.170 bomen uitgevoerd. Deze bomen zijn tijdens de snoei ook onderworpen aan een boomveiligheidscontrole. Door de inzet van een hoogwerker en de juiste verkeersafzetting konden de werkzaamheden veilig en efficiënt worden uitgevoerd. [nggallery id=37]

 

Januari 2014

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com op diverse locaties langs de N225 beuken aangeplant. Deze bomen met een maat 16/18 zijn geplant ter compensatie van verwijderde bomen. Naast het aanplanten zal BoomOntzorging.com ook drie jaar nazorg geven. Door deze nazorg is de Provincie Utrecht verzekerd dat de bomen na drie jaar een goede conditie hebben en zich kunnen ontwikkelen tot vitale bomen en een duurzame boombeplanting. [nggallery id=38]

 

Januari 2014

Voor Rijkswaterstaat houdt BoomOntzorging.com toezicht bij de aanplant van ca. 3.000 laanbomen langs de A73-Zuid tussen Venlo en de aansluiting met de A2 bij Maasbracht door een Limburgs groenvoorzieningsbedrijf. Nadat een eerdere aanplant langs de snelweg tussen 2008 en 2011 door hoge uitval grotendeels verloren is gegaan, is BoomOntzorging.com in 2012 aangesteld om de technische begeleiding en de controle op uitvoering van de nieuwe aanplant te verzorgen. Begin 2013 is het eerste deel van de bomen aangeplant en gedurende winter 2013/2014 zullen de resterende bomen worden aangeplant. In 2018 moet een vitale laanboombeplanting langs de ruim 40 kilometer snelweg het resultaat zijn.

 

Januari 2014

In opdracht van Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com een plataan verplant met behulp van een verplantmachine. Deze plataan moest tijdens reconstructiewerken het veld ruimen maar kon op een andere plek binnen de huidige beplanting ingepast worden. Naast het verplanten van de boom zal BoomOntzorging.com ook de nazorg voor een periode van 3 jaar op zich nemen. [nggallery id=39]

 

Januari 2014

Voor Gemeente Renkum heeft BoomOntzorging.com met behulp van een telekraan een inlandse eik verwijderd. Uit de resultaten van het uitgevoerde stabiliteitsonderzoek bleek dat de boom aangetast was door de parasitaire schimmel Eikhaas. Deze zwakteparasiet tast vooral de ondergrondse delen van de boom aan en kan op termijn zorgen voor windworp. Uit het onderzoek bleek dat de boom niet direct verminderd stabiel was maar dat door de aantasting en de veranderde groeiplaatsomstandigheden de levensverwachting van de boom sterk was afgenomen. Na overleg met de buurt heeft Gemeente Renkum besloten de boom toch te laten verwijderen en een nieuwe boom terug te gaan planten. [nggallery id=40]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie