December 2012

Half december heeft BoomOntzorging.com het inventariseren van 1/3 deel van het bomenbestand in beheer bij de Provincie Utrecht afgerond. Deze inventarisatie is uitgevoerd in een voor de Provincie nieuw systeem waarbij inplaats van boomgroepen of lanen elke boom individueel is opgenomen. Deze opname is uitgevoerd met de software van Dataquint waarbij elke boom een individueel paspoort heeft gekregen met daarin alle relevante boomgegevens voor zowel het boomveiligheidsaspect als de gegevens die bij goed boombeheer van belang zijn. Voor de medewerkers van BoomOntzorging.com was dit de eerste grote opdracht met de nieuwe buitencomputers. De buitencomputers en de software van Dataquint zogde voor een snelle en prettige opname tijdens elk weertype. Iedereen kijkt dan ook terug op een geslaagd project.
 
December 2012

BoomOntzorging.com heeft voor een Vereniging van Eigenaren in Arnhem snoeiwerkzaamheden rond twee appartementen complexen uitgevoerd. Naast de snoeiwerkzaamheden is er ook een boominventarisatie met boomveiligheidscontrole uitgevoerd. Deze controle is afgerond met een boombeheerkaart en rapportage waarin alle bevindingen per boom zijn opgenomen.

 


 

November 2012

Voor de Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com op verschillende locaties binnen de gemeente bomen geknot. Circa 100 wilgen zijn al vroeg in het knot seizoen gesnoeid om voldoende doorrijhoogte te creeën voor asfalteermachines die toegang moesten krijgen tot het fietspad. De overige wilgen, populieren en acacia`s zijn eind november geknot. Het vrijkomende takafval is met onze vrachtwagen opgeknepen en op een externe locatie door een grote chipper versnipperd.

 

November 2012

In opdracht van de Gemeente Heerde heeft BoomOntzorging.com op sportpark Molenbeek een groot aantal bomen gesnoeid en ca. 150 bomen verwijderd t.b.v. dunning. Voordat de werkzaamheden begonnen is er in kader van de Flora-en Faunawet gekeken waar er tijdens de werkzaamheden mogelijke verstoringen van Flora en Fauna konden plaatsvinden en welke maatregelen hiervoor getroffen konden worden. Om dit goed vast te stellen is er een Plan van Aanpak opgesteld zodat die iedereen voordat de werkzaamheden van start gingen op de hoogte was van de aanwezige Flora en Fauna en de te nemen maatregelen.

Voor het snoeien van de bomen is er grotendeels gebruik gemaakt van een hoogwerker, het verwijderen van de bomen kon door de beperkte bereikbaarheid bijna alleen klimmend uitgevoerd worden. Door de aanwezigheid van de atletiekbaan en voetbalvelden moest er erg voorzichtig gewerkt worden om beschadinging hiervan te voorkomen.

 

Oktober 2012

In opdracht van de Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com bij de herinrichtingswerkzaamheden aan het Van Verschuerplein als bomenwacht zorg gedragen voor het behoud van de vijf bomen op het plein. In de oude situatie was het doorwortelbare volume van de bodem veel te klein en bestond deze voornamelijk uit schraal zand met sterk verdichte lagen, afgedekt met een dikke laag asfalt. Om de bomen in de nieuwe situatie duurzaam te behouden is gekozen voor gronduitwisseling waarbij het schrale zand over een oppervlakte van ruim 300 vierkante meter tot op een diepte van 0,8 meter is vervangen voor teelaarde. Om de bestaande boomwortels niet te beschadigen zijn deze met behulp van Air-Spade blootgelegd en is de grond eromheen handmatig en met graafmachine verwijderd. Waar de bomen in de oude situatie in zeer kleine plantspiegels en grotendeels in het asfalt stonden, beschikken de bomen in de nieuwe situtatie over een veel groter doorwortelbaar volume in een grote groenstrook. Deze aanpassing zorgt voor een verbeterde vocht-, lucht- en nutriëntenhuishouding van de ondergrondse groeiplaats, waardoor de bomen nog jarenlang het plein kunnen sieren.

[nggallery id=26]

Oktober 2012

In opdracht van Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com langs de N204 een beoordeling uitgevoerd van een groep van 12o, ongeveer 60 jaar oude populieren waarbij regelmatig levende takken uitbreken. De uitbrekende takken zorgen voor gevaarlijke situaties voor weggebruikers en fietsers wanneer deze op de rijbaan of het naastliggende fietspad terecht komen. Voor de beoordeling zijn de bomen visueel geïnspecteerd op de huidige conditie,het voorkomen van symptomen van aantastingen en mechanische verzwakkingen en de onderhoudstoestand. Takbreuk van levende takken is een veel voorkomend probleem bij 50-60 jaar oude populieren. Deze wordt veroorzaakt door hogere windbelasting van de bovenste kroondelen bij het volgroeien van de bomen en door het uitzakken van oudere gesteltakken in de onderste delen van de kroon. Omdat de bomen goed worden onderhouden en nagenoeg geen aantastingen of structurele verzwakkingen vertonen is er op basis van VTA-criteria geen reden de bomen af te keuren. Hierdoor zal Provincie Utrecht de door BoomOntzorging.com aangedragen maatregelen moeten overwegen om het gevaar voor weggebruikers te beperken

 

 

 

Oktober 2012

Bij de eerste fase van de hernieuwing van het riool in de Ruitenberglaan in Arnhem heeft BoomOntzorging.com opgetreden als bomenwacht. Langs deze weg staan een aantal oude bomen waarbij eventuele graafschade aan de boomwortels zou kunnen leiden tot conditievermindering en een verkorte resterende levensduur. Daardoor hebben de werkzaamheden zich toegespitst op het adviseren over te treffen boombeschermende maatregelen en op het beoordelen van de beworteling van de bomen tijdens de graafwerkzaamheden. Indien noodzakelijk, zijn dunne boomwortels met een scherpe handzaag ingekort om grotere beschadiging door de graafwerkzaamheden te vermijden.

Begin 2013 zal de tweede fase van de aanleg beginnen waarbij de aanlegwerkzaamheden het boomrijke deel Voor de HAN zal doorkruisen. Ook dan zal BoomOntzorging.com Gemeente Arnhem en de civiele aannemer met raad en daad bijstaan voor het behoud van de bomen.

 

 

September 2012

BoomOntzorging.com heeft in opdracht van Gemeente Leiden bij 324 bomen waarbij eerder verzwakkingen waren geconstateerd en bij bomen met een verhoogde gevaarzetting, een visuele inspectie uitgevoerd. Veel van deze bomen hebben aantastingen door houtparasitaire schimmels, hebben mechanische gebreken of andere verschijselen van verzwakkingen, waardoor ze een gevaar voor de omgeving kunnen gaan vormen.

Bij een aantal van de geïnspecteerde bomen werdt een dusdanig omvangrijke aantasting of verzwakking geconstateed dat ze met spoed, nog tijdens de inspectieronde moesten worden geveld. Voor de overige bomen is een beheeradvies gegeven zoals vellen (met tijds-/urgentie-indicatie), het uitvoeren van kroonreductie, het uitvoeren van veiligheidssnoei en nader boomtechnisch onderzoek.

 

September 2012

In opdracht van Gemeente Overbetuwe heeft BoomOntzorging.com bij 52 bomen een visuele inspectie uitgevoerd. Dit was nodig omdat er voorgaande jaren bij reguliere VTA controles afwijkingen en gebreken aan de bomen waren geconstateerd waardoor deze jaarlijks geïnspecteerd moeten worden. Tijdens de inspectie bleek dat er twee bomen dusdanig aangetast waren door houtparasitaire schimmels dat deze geveld moeten worden.

[nggallery id=24]

 

September 2012

BoomOntzorging.com heeft voor een particuliere opdrachtgever enkele bomen verwijderd. Het takhout is versnippert en het stamhout bleef grotendeels ter plaatse aanwezig. Om het kloven van het hout straks makkelijker te maken zijn de stammen in haardhoutlengtes van 30 cm gezaagd.

[nggallery id=23]

 

Augustus 2012

In de tuin van een particuliere boomeigenaar in Oosterbeek heeft BoomOntzorging.com boomtechnisch onderzoek verricht naar de structurele en conditionele toestand van een zeer monumentale beuk van circa 200 jaar oud. Nadat er op de stambasis plotseling vruchtlichamen van de gewone oesterzwam en hoopjes houtstof werden aangetroffen is de boom grondig visueel geïnspecteerd en is de stam met een picus geluidstomograaf doorgemeten om eventuele interne houtrot en holten op te sporen. Hierbij bleek de stam geen grote holten of zacht verrot houtweefsel te bevatten. De stamvoet en wortelaanzetten zijn met behulp van een Air-Spade onder hoge luchtdruk schadevrij blootgelegd om naast de bovengrondse, ook de omvang van een eventuele ondergrondse aantasting door houtrot vast te kunnen stellen. De stamvoet bleek echter voor 32% van de omtrek te zijn afgestorven waarbij de boom grote hoeveelheden adventiefwortels heeft gevormd. Het betrof hier een beginnende aantasting waarbij de bast en het onderliggende hout reeds dood maar nog wel stevig was. Door het ontbreken van scherpe begrenzingen in aangetaste en niet-aangetaste delen, is de kans zeer groot dat de aantasting zich verder in de stamvoet van de reeds verzwakte boom zal uitbreiden. Hierdoor zal de boom met de tijd verminderd stabiel worden en door zijn enorme omvang een groot risico voor de directe omgeving gaan vormen.

 Augustus 2012

In opdracht van Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com schaderapportages opgesteld en schadetaxaties uitgevoerd aan twee bomen in beheer van de gemeente die, tegen alle vooraf gemaakte afspraken in, bij werkzaamheden ernstig waren beschadigd. Het betrof hier een plataan die bij het leggen van kabels voor straatverlichting ernstige wortelschade heeft opgelopen. De andere boom betrof een vrijuitgroeiende haagbeuk in een woonwijk waarbij 38% van het kroonvolume was verwijderd bij de aanleg van trolleyleidingen. Hierdoor is het beeldbepalende karakter van de boom geheel verloren gegaan en is de boom, door plotselinge blootstelling van de stam aan zonlicht, vatbaar geworden voor ‘zonnebrand’.

 

 

Juli 2012

In opdracht van DAS Rechtsbijstand heeft BoomOntzorging.com een contra-expertise uitgevoerd nadat een grote es van een particulier op een bedrijfswagen van een aangrenzend autobergingsbedrijf was gevallen. De partij die namens de boomeigenaar de oorzaak van het omvallen van de boom had onderzocht, concludeerde dat het hier overmacht betrof. Bij het uitvoeren van de contra-expertise bleek echter dat ten tijde van de windworp, een groot deel van de stamvoet door houtrotveroorzakende schimmels was aangetast, dat bij recentelijke graafwerkzaamheden een belangrijk deel van de stabiliteitswortels was verwijderd en dat een groot deel van de kroon aan het terugsterven was. Bij een reguliere visuele boomveiligheidscontrole hadden deze symptomen deels waargenomen kunnen worden en had de boom vroegtijdig gekapt kunnen worden.

 

 

Juli 2012

Met behulp van een telekraan heeft BoomOntzorging.com enkele door Iepziekte aangetaste iepen in Arnhem verwijderd. Doordat de bomen dicht op de trolleyleidingen stonden is er voor deze snelle en efficiente werkwijze gekozen. Binnen twee uur waren alle drie de bomen verwijderd en oppgeruimd.

[nggallery id=19]

 

Juli 2012

In opdracht van de gemeente Arnhem verzorgt BoomOntzorging.com het verwijderen van de zieke bomen in de stad. Hieronder vallen bijvoorbeeld iepen die zijn aangetast door Iepziekte of het verwijderen van wilgen met Watermerkziekte. Door de besmettelijkheid van de Iepziekte worden bomen waarbij dit wordt geconsteerd zo snel mogelijk verwijderd. Door deze werkwijze wordt de besmetting van andere iepen via de Iepenspintkever voorkomen. Het vrijkomende takhout wordt versnipperd en het stamhout verwijderd en op een externe locatie geschild en verder verwerkt.

[nggallery id=17]

 

Juni 2012

In opdracht van een particuliere boomeigenaar heeft BoomOntzorging.com met behulp van een telekraan een zomereik verwijderd. Door inzet van de kraan kon de boom zonder schade aan de tuin en oprit snel en efficient verwijderd worden.

[nggallery id=16]

 

Juni 2012

In opdracht van de Gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com onderzoek gedaan naar de omvang van aantasting door de Massaria-schimmel bij monumentale platanen in beheer van de gemeente. Dit onderzoek is klimmend uitgevoerd om zodoende alle delen van de kroon nauwgezet te kunnen inspecteren. Daarbij zijn per boom het aantal aangetaste takken in verschillende diameterklassen geregistreerd.

Massaria (Splanchnonema platani) is een schimmelaantasting in platanen die in zeer korte tijd omvangrijke houtrot in de (gestel)takken van platanen kan veroorzaken, waardoor deze gevoelig worden voor takbreuk. Door de snelle uitbreiding van de schimmel in aangetaste takken en het bijkomende risico op schade en/of letsel ten gevolge van takbreuk, is het noodzakelijk om platanen met een hoge gevaarzetting regelmatig te inspecteren op het symptomen van de schimmelinfectie en om daarbij geïnfecteerde takken te verwijderen.

In voorgaande jaren zijn steeds dezelfde bomen beoordeeld, waardoor de jaarlijkse resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden en er een goed beeld wordt verkregen over de voortgang van de aantasting.

httpv://youtu.be/9NJUetezJkk

 

 

 

Juni 2012

In opdracht van Gemeente Overbetuwe heeft BoomOntzorging.com de kronen van vier monumentale platanen klimmend geïnspecteerd op aantasting door de Massaria-schimmel. Hoewel in voorgaande jaren bij dezelfde bomen zware aantasting werd geconstateerd, werd dit jaar de aantasting bij slechts enkele dunne takken van maar twee bomen aangetroffen.

 

 

Mei 2012

In opdracht van Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com een groeiplaatsonderzoek uitgevoerd naar de slechte conditie van jonge bomen bij een recentelijk aangelegd stadspark in Arnhem-Zuid. Omdat het stadspark in de toekomst voor beheer zal worden overgedragen aan de gemeente, maakt deze zich zorgen om de grote uitval bij de pas aangeplante bomen.

Daartoe heeft BoomOntzorging.com onderzoek verricht naar de methode van aanplant, de opbouw van de plantplaatsen, de bodemopbouw en -kwaliteit en de mate van bodemverdichting. Hierbij kwam naar voren dat bij de bemonsterde bomen de bodem sterk verdicht was en het doorwortelbare volume ver beneden de vereiste waarden lagen. Gemeente Arnhem kan de bevindingen en conclusies van het onderzoek gebruiken voor een discussie over de kwaliteit van de aanplant van de bomen met de partij die voor de aanleg van het park verantwoordelijk is, alvorens de kwarrende bomen voor beheer over te nemen.

 

 

 

Mei 2012

In opdracht van de Gemeente Zevenaar heeft BoomOntzorging.com drie grote zomereiken weggehaald. Na een beoordeling van deze bomen door een ander boomadviesburo was het advies gegeven om de bomen op korte termijn te vellen. Door de inzet van een telekraan kon er schadevrij gewerkt worden. De stammen worden gebruikt als natuurlijke speeltoestellen binnen de gemeente.

[nggallery id=15]

 

 

Mei 2012

BoomOntzorging.com heeft voor de Gemeente Renkum een Massariacontrole uitgevoerd bij een deel van het platanenbestand. Deze controle is uitgevoerd bij in totaal 143 bomen waarbij de aangetaste takken direct verwijderd zijn. Het overgrote deel van bomen zijn met inzet van een hoogwerker bekeken, de bomen welke niet bereikbaar waren met de hoogwerker zijn klimmend beoordeeld. Het werken op deze wijze heeft als groot voordeel dat de verhoogde gevaarzetting door de aanwezigheid van aangetaste takken direct weg is. Elke Massariacontrole welke is uitgevoerd door BoomOntzorging.com wordt afgesloten met een rapportage waarin de resultaten van het onderzoek weergegeven worden. Door de jaarlijks opgemaakte rapportages met elkaar te vergelijken kan goed bekeken worden of de verspreiding van de aantasting vergroot of dat er juist een afname van aantasting is waargenomen.

httpv://youtu.be/8Md9THd47mk

 

 

Mei 2012

In opdracht van de Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com op een nieuwbouwlocatie bij een vrijstaande zomereik met behulp van een Air-Spade binnen de kroonprojectie grond verwijderd om bestrating mogelijk te maken na het aanbrengen van bomengranulaat. Door de inzet van de Air-Spade kon onder zeer hoge luchtdruk de grond tussen de boomwortels verwijderd worden zonder graafschade aan de wortels aan te richten. Hierdoor kan de boom na het aanbrengen van het granulaat weer betrekkelijk makkelijk nieuwe haarwortels vormen om zichzelf in zijn vocht- en nutriëntenbehoefte te voorzien.

[nggallery id=14]

 

 

April 2012

BoomOntzorging.com heeft in opdracht van Gemeente Overbetuwe gekeken of de uitgevoerde sloopwerkzaamheden van een schoolgebouw in Heteren invloed hebben gehad op twee monumentale bomen. Tijdens de beoordeling is er gekeken naar enkele wortelschades en de verdichting die is opgetreden door het rijden onder de kroonprojectie. Naast het beoordelden van de schade is BoomOntzorging.com gevraagd te kijken welke groeiplaatsverbeterende maatregelen gewenst zijn om de bomen na voltooiing van de nieuwbouw, duurzaam te kunnen behouden.

 

[nggallery id=13]

 

 

April 2012

In opdracht van de gemeente Leiden heeft BoomOntzorging.com bij een tweetal enorme populieren een boomtechnischonderzoek uitgevoerd. Bij één boom is een holte in de stam beoordeeld op de omvang van de holte in relatie tot de restwand van gezond hout en de daaraan gekoppelde breukgevoeligheid. Bij een andere grote populier, vlak langs een drukke verkeersweg, is met inzet van de Air-Spade gekeken in hoeverre enkele zware gestelwortels aangetast zijn. Door de scheve stand en enkele bijna geheel weggerotte stabiliteits wortels aan de trekkende zijde is geadviseerd deze populier te vellen. In een uitgebreide rapportage worden de resultaten en de daaruit opgemaakte conclusies en adviezen nader beschreven.

 

[nggallery id=12]

 

 

April 2012

In opdracht van de Provincie Utrecht heeft BoomOntzorging.com een bewortelingsonderzoek uitgevoerd bij een monumentale plataan. Het doel van het onderzoek was om te kijken of de aanwezige beworteling onder de bestrating deels verwijderd kon worden om de opdrukking tegen te gaan. Door met de Air-Spade het aanwezige zand tussen de wortels weg te bazen kon goed beoordeeld worden welke wortels er verwijderd konden worden. Waar mogelijk zijn de wortels netjes afgezaagd en hebben de startenmakers weer voor een strakke inrit gezorgd.

 

httpv://youtu.be/3iYqwaAO89E

 

 

Maart 2012

Naast het uitvoeren van opdrachten voor overheden, voert BoomOntzorging.com ook werkzaamheden uit voor particulieren opdrachtgevers. In dit geval heeft BoomOntzorging.com een monumentale Honingboom verwijderd welke compleet in de eerder aangebrachte verankeringen hing. De boom bestond uit meerdere zware plakoksels die de laatste tijd zijn gaan wijken, de verankeringen hebben in dit geval hun nut goed bewezen. Door de boom voorzichtig af te breken en telkens kleine stukken af te vangen is de boom zonder schade verwijderd.

[nggallery id=10]

 

Maart 2012

In opdracht van Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com in de Stadhouderstraat een bewortelingsonderzoek bij een rij platanen uitgevoerd i.v.m. het opdrukken van het asfalt van het fietspad langs de bomen. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de omvang en structuur van het wortelstelsel onder het fietspad teneinde met passende maatregelen het fietspad duurzaam te verbeteren zonder daarbij de stabiliteit en conditie van de platanen in gevaar te brengen. Nadat een civiele aannemer een gedeelte van het asfalt had verwijderd hebben de medewerkers van BoomOntzorging.com met inzet van de Air-Spade tot 1 meter diepte de boomwortels schadevrij blootgelegd om beoordeeld en geanalyseerd te worden.

 
[nggallery id=5]

 

Maart 2012

BoomOntzorging.com is door Gemeente Arnhem benaderd om bij de herinrichting en het aanleggen van de nieuwe bestrating in de wijk “de Paasberg” als bomenwacht de fungereren. Hier staan veel oude krimlindes (maar ook berken en meelbessen) die in het straatbeeld behouden moeten worden. Tijdens de civiele werkzaamheden controleert BoomOntzorging.com in hoeverre de tekeningen uitvoerbaar zijn in de praktijk . Een groot deel van onze werkzaamheden bestaat uit het controleren van aanwezigheid van beworteling van de laanbomen bij de nieuwe bandenlijn. Indien het vanuit boomtechnisch oogpunt mogelijk is de wortels in te korten zonder daarbij de stabiliteit of levensverwachting van de boom te verminderen, worden de boomwortels ter plaatse met scherp gereedschap gesnoeid. Wanneer blijkt dat de tekeningen niet realiseerbaar zijn zorgt BoomOntzorging.com is nauwe samenwerking met de gemeente en aannemer voor het aanpassen van de plannen ten behoeve van het behoud van de bomen. Door deze werkzaamheden uit te voeren met onze Air-Spade met compressor wordt onder zeer hoge luchtdruk de grond tussen de boomwortels weggeblazen. Hierdoor ontstaat er geen graafschade aan de boomwortels en kan er veel dieper tussen de beworteling door gegraven worden.

[nggallery id=4]

 

Maart 2012

In opdracht van Gemeente Arnhem heeft BoomOntzorging.com enkele forse beuken verwijderd in Park Angerenstein. De bomen waren tijdens de VTA controle van afgelopen zomer aangemerkt om te vellen i.v.m. aantasing door verschillende houtparasitaire schimmels. Doordat de bomen dicht op de weg stonden en een boom zelfs boven trolleyleidingen hing, is in samenspraak met de beheerder van de bovenleidingen besloten de bomen met een hoogwerker uit te kleden waarna de stammen geveld konden worden. Het stamhout van de bomen wordt door de gemeente gebruikt als natuurlijk speelmateriaal in de wijk Schuytgraaf.

[nggallery id=7]

 

Maart 2012

Om te zorgen dat de monumentale molen op de Molenberg in Wijchen voldoende wind vangt, heeft BoomOntzorging.com in opdracht van Gemeente Wijchen twee groepen zomereiken verwijderd en bij één boom de kroon sterk teruggenomen. Het weghalen van de boomgroepen lag erg gevoelig door het beeldbepalende karakter van de bomen. Met de belsissing om de bomen dan toch weg te laten halen was de molenaar erg blij, zijn productie kon weer op volle kracht draaien.

[nggallery id=6]

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie